ออมสินเปิดสินเชื่อเพื่อคุณ ให้ยืม 3 หมื่น รายได้น้อยก็ยืมได้

0
18094

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่

เช็กผลการลงทะเบียนได้ที่

ธนาคารออมสินให้ยืม 30,000 สินเชื่อเพื่อคุณ เงินเดือนน้อยก็ยืมได้

สำหรับใครที่เดือดร้อนต้องการใช้เงินในช่วงนี้ ข่าวดีทางธนาคารออมสินออก “สินเชื่อเพื่อคุณ” ช่วยลูกจ้างเงินเดือนน้อย ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กู้เงินได้สูงสุด 30,000 บาท ซึ่งไม่ต้องมีหลักประกัน ผ่อนเงินงวดต่ำสุดเดือนละ 485 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Cv 19 ดยมีรายละเอียดดังนี้

-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก สำหรับกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
-เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
2.เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

ได้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

สำหรับการจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

-ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
-ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ซึ่งกรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

ให้วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
ให้วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
ให้วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
ให้วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
ให้วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

จะยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here