ธนาคาร ธ.ก.ส. เปิดคัดเลือกรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร

0
659

 

 

ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 30พฤศจิกายน 2565 ประกาศธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจาฝ่าย

การธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก

เพื่อเป็น พนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 – 9 จำนวน ปฏิบัติงานประจาฝ่ายการธนาคาร

และธุรกิจต่างประเทศ (ฝกธ. โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ การรับสมัคร – ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับ

สมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ

หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติ ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อ

ออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม่ใดๆ ทั้ง

สิ้น – ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 30

พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.Jobtopgun.com หรือส่ง Resume ไปที่อีเมล์ของธนาคาร

[email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นหยุดราชการ

 

ธนาคารออมสิน ให้ยืม 20,000 บาท สมัครง่ายไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว ยืมได้ทุกอาชีพ

ข่าวดี ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อตัวใหม่ “แก้หนี้เพิ่มทุน” เป็นโครงการของรัฐที่ช่วยเหลือประชาชน สำหรับคนที่เป็นหนี้ วงเงิน 20,000 บาทต่อราย ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำ และยังไม่ต้องมีหลักค้ำประกันใดๆ อีกด้วย มาดูรายละเอียดกันเลยครับ

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ

เงินของสินเชื่อเงินกู้

20,000 บาท ต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ก
สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
หากลูกหนี้ผิดชำระ จะบวกเพิ่มร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ขอเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ คิดแบบลดต้นลดดอก

หลักประกันของเงินกู้

ไม่ต้องมีหลักค้ำประกันใดๆ ในการขอกู้
ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
ช่องทางในการชำระ

ธนาคารจะหักเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ที่เป็นบัญชีหลัก ผ่านบริการ MyMo
หักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประชาชน
สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีของผู้ที่มีรายได้ประจำ)
ภาพถ่ายการประกอบอาชีพ โดยจะต้องมีภาพของผู้ที่ขอกู้ปรากฏอยู่ในภาพนั้นด้วย (กรณีที่พี่ผู้ขอกู้ประกอบอาชีพอิสระ)

การสมัครขอสินเชื่อ

ผู้ที่ลงทะเบียนขอกู้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อให้สามารถขอกู้สินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.bot.or.th/debtfair คลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” จากนั้นติดต่อสาขาเพื่อยื่นเอกสารขอกู้
ผู้ขอยื่นกู้ที่ได้รับการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญาผ่านแอป MyMo
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาใกล้บ้าน หรือ Call Center 1115 และ 1114

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

ภายใน 31 มกราคม 2566

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here