หน้าแรก บล็อก หน้า 4
ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ เช็กผลการลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารออมสินให้ยืม 30,000 สินเชื่อเพื่อคุณ เงินเดือนน้อยก็ยืมได้ สำหรับใครที่เดือดร้อนต้องการใช้เงินในช่วงนี้ ข่าวดีทางธนาคารออมสินออก "สินเชื่อเพื่อคุณ" ช่วยลูกจ้างเงินเดือนน้อย ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กู้เงินได้สูงสุด 30,000 บาท ซึ่งไม่ต้องมีหลักประกัน ผ่อนเงินงวดต่ำสุดเดือนละ 485 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Cv 19 ดยมีรายละเอียดดังนี้ -มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก สำหรับกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี -มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ -ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน -เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว 2.เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ ได้วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) สำหรับการจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ -ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo -ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ซึ่งกรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง...